De organisatie als navigatiesysteem (3)

 In MY-organization, Succesvol ondernemen

De aansturing van krachten bundelen

De Europees bestuurlijke traditie en trias politica grondslagen komen ook hier goed van pas. Broederschap, gelijkheid en vrijheid zijn een effectieve basis voor leiderschap. Zij geven met de elementen van Beschikbaarheid, Zelfstandigheid en Verantwoordelijkheid de belangrijke criteria voor goed leiderschap. Ook in open cybernetische organisatie systemen. Het is zaak om uit overleven in leven te komen. Niet alleen zijn mensen daar individueel klaar voor, het is ook belangrijk om daar onze functies en organisaties geschikt voor te maken. Hier ligt de veel besproken next level sprong voor functies en organisaties. De robotisering neemt ons onaangenaam werk uit handen. Vrij, zinvol en onbelemmerd leven wordt actueler dan ooit. Dat vraagt ook in bestuurlijke en organiserende zin om een aangepaste vormgeving. Dit is de zozeer gemiste en gewenste nieuwe vorm van leiderschap. Zowel in het bedrijfsleven als bij de verschillende overheden in de wereld.

Bewust, competent en empowered met elkaar op weg

In onze Europees bestuurlijke traditie zijn dus eigenlijk alle geschikte principes beschikbaar, waarlangs men voor een goed aansluitende vormgeving zelf de eigen maat kan leggen. Met deze principes zijn effectieve invullingen mogelijk voor cybernetische toetsing en controle. Voortgang is meer van belang dan tempo, wanneer deze principes de intenties gaan dragen. Mogelijkheden voor principiële uitwerking kunnen dan variaties zijn op de volgende thema’s.

  • Wederkerigheid door gelijkwaardige intentie en participatie in de projectorganisatie van alle deelnemers (Broederschap)
  • Zeggenschap door eigenaarschap op basis van functionele allocatie van individuele competenties en de uitbouw van een Leerling, Meester, Partner systeem (Gelijkheid)
  • Distributief Beleid en afscheid van dominante controle mechanismen in handen van afzonderlijke groepen. Dat betekent minder bureaucratie. (Vrijheid)

Het zijn suggesties, die in bredere kring maatschappelijk reeds besproken worden.

Vergelijk een organisatie met een boot. Deze boot vaart in diepe wateren. Het onderste deel heeft de meeste ervaring met de diepte, de golfslag, de stroming en turbulentie waarmee het wordt geconfronteerd. De top en bovenkant van de boot ervaren deze confrontatie het minst. Daar ligt de noodzaak en toegevoegde waarde van het cybernetische werkproces.

In ieder geval indirect, werkt dat proces exact zoals je zintuiglijk systeem werkt bij het lopen op straat of in het bos. Dus zo bijzonder is het, zo bezien eigenlijk niet. Toch kan men het als revolutionair ervaren wat men met cybernetische systeem organisaties ziet gebeuren. Want het wordt inderdaad wat angstig, als men zichzelf teveel vervreemdt van de natuurlijke gang van zaken. Ervaren complexiteit is in zichzelf al een belangrijk signaal. Naarmate de dingen eenvoudiger worden, kloppen en werken de dingen ook beter. En sluiten deze allemaal juist aan de basis kleinschalig ook beter aan. Een effectieve werkorganisatie werkt voor mensen daarom als een goed werkend navigatiesysteem. Zowel bestuurlijk intern, als in het product- en dienstmanagement naar buiten.

Recommended Posts

Leave a Comment